Drejt bashkëpunimit policor më efektiv në mes të Serbisë dhe Kosovës

Ky është publikim i Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë: Ky raport i politikave analizon gjendjen ekzistuese institucionale dhe procedurale për shkëmbimin e informacionit operacional dhe bashkëpunimin policor në mes të Serbisë dhe Kosovës, me qëllim të propozimit të një modeli për krijimin e një bashkëpunimi më efikas dhe të drejtpërdrejtë midis dy forcave policore. Lexo më shumë në ueb faqen e BCSP