Qasja Në Shtetësi Në Kosovë – Analizë

Ky publikim mbështetet nga Zhvillimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës (DANIDA) dhe të menaxhuara nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e OJQ-së Aktiv dhe nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë si e SDC-së, DANID-së ose KCSF-së.