Kosova: Zona e pasaportave speciale

Dispozita të përcaktuara të marrëveshjeve të Brukselit lënë shumë hapësirë për interpretimet arbitrare, zbatimin jo kontradiktor të marrëveshjeve, ligjet dhe aktet nënligjore kombëtare dhe mungesën e përgjithshme të njohurive për atë që është rënë dakord rezultojnë në probleme në jetën e përditshme për qytetarët e Serbisë me qëndrim të përhershëm në Kosovë. Situata si e tillë jo vetëm që rrezikon lirinë e lëvizjes por gjithashtu ndikon në procesin e integrimit të komuniteteve jo-shumicë – të parapara me dokumentin më të lartë ligjor të Kosovës, Kushtetutën dhe të ndjekur nga dialogu i udhëhequr nga BE.