Përafrimi i qytetarëve me dialogun, i cili është akoma shumë i nevojshëm