Publikacije

Sporazumi iz Tehnickog Dijaloga Beograda i Pristine: Percepcije gradana

Pod projektom “Promovisanje i komunikacija prednosti Dijaloga između Kosova i Srbije, uz podrsku EU” koji finansira EU, clanovi Grupe za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG), Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS), NVO Aktiv i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCSP), sprovedeno je istrazivanje da bi se istrazila percepcija gradana i njihova licna iskustva sa tehnickim dijalogom i njegovim rezultatima. 

Perspektive sporazuma iz tehničkog dijaloga Beograda i Prištine

Ova publikacija predstavlja zbirku članaka o koristima sporazuma koji su proistekli iz tehničkog dijaloga između Kosova i Srbije, kojim je posredovala Evropska unija. U člancima se iznosi uticaj sporazuma na život građana, kao i dostignuća tehničkog dijaloga u normalizaciji odnosa između dve strane. Autori članaka, građani i stručnjaci sa Kosova i Srbije donose svoje lične stavove i iskustva o pozitivnim rezultatima niza sporazuma iz tehničkog dijaloga, poput onih o energetici, slobodi kretanja, pravosuđu, carinskim pečatima, integrisanom upravljanju granicom (IBM) ) i sporazuma o prevozu opasne robe (ADR). Neki članci opisuju i uticaj ovih sporazuma na odnose između građana, kako na Kosovu, tako i između Kosova i Srbije. A takođe pružaju konkretne preporuke za poboljšanje primene ovih sporazuma i identifikuju nove oblasti koje treba rešiti u kontekstu napora za normalizaciju odnosa.

Zajednica/Asocijacija srpskih opština: Razumevanje konfliktnih stavova Albanaca i Srba

Ovo je publikacija Grupe za istraživanja balkanskih politika: Sporazum o Zajednici/Asocijaciji opština sa srpskom većinom je suština neslaganja u dijalogu Kosova i Srbije, koji se vodi pod pokroviteljstvom EU. Opšti principi za osnivanje Zajednice/Asocijacije, usaglašeni u avgustu 2015. godine, doneli su još više kontroverzi i izazvali krizu bez presedana na Kosovu. Zagovornici su je podržali kao sredstvo za integraciju Srba sa severa Kosova u sistem Kosova i unapređenje normalizacije odnosa između dve države. Ipak, Zajednica/Asocijacija je postala komplikovana stvar u praksi. Mnogi segmenti kosovskog društva odbacuju takvu vrstu udruženja. Ustavni sud je doneo presudu da je Zajednica/Asocijacija u suprotnosti sa duhom Ustava Kosova, a vlada u velikoj meri okleva sa sprovođenjem sve dok Srbija ne predstavi jasne planove za ukidanje paralelnih institucija koje finansira širom Kosova. Pročitajte više na sajtu BPRG.

Stavovi građana na severu Kosova 2018

Ovaj grant se finansira iz programa Unapređenje demokratskog društva (DSP) koji je podržan od strane Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu (SCO-K) i Ministarstva spoljnih poslova Danske (DANIDA), a koji sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF). Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autorima i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Mogućnosti i prepreke za razvoj biznisa na severu Kosova (English Only)

Ova analiza je objavljena u sklopu projekta ‘’Jačanje saradnje između biznis sektora na severu Kosova i Kosovske privredne komore’’, koju je sproveo NVO Aktiv u saradnji sa Kosovskom privrednom komorom, a koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih američkih država u Prištini. Projekat je činio niz aktivnosti čiji je cilj bio upoznavanje predstavnika biznis sektora sa severa Kosova sa različitim procedurama koje su definisane kosovskim zakonskim okvirima, kao i prevazilaženje prepreka za pristup celokupnom kosovskom tržištu za privrednike sa severa Kosova.

Analiza trendova 2017: stavovi građana na severu Kosova

Ovaj grant se finansira iz programa Unapređenje demokratskog društva (DSP) koji je podržan od strane Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu (SCO-K) i Ministarstva spoljnih poslova Danske (DANIDA), a koji sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF). Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autorima i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Analiza trendova 2016: stavovi gradjana na severu Kosovo

Ovo istraživanje pripremljeno je za potrebe projekta Point One (1.) Istraživanje je sprovela NVO “Aktiv” u okviru projekta Point One koje sprovodi Centar građanske energije. Ovaj projekat finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. (Kosovo Foundation for Open Society). Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autorima i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Pristup Državljanstvu Na Kosovu – Analiza

Ova publikacija je podržana od strane Unapre‑enja Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstva Spoljnih Poslova Danske (DANIDA) i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno društvo (KCSF). Sadržaj ove publikacije je odgovornost NVO Aktiv i ne može se ni na koji nacin smatrati kao stav SDC, DANID-e ili KCSF-a.

Kosovo: Zona posebnih pasoša

Labavo određene odredbe sporazuma iz Brisela koji ostavljaju previše prostora za proizvoljna tumačenja, nedoslednu primenu sporazuma, zakona i podzakonskih akata, te opšti izostanak saznanja o onome što je dogovoreno rezultiraju problemima s kojima se državljani Srbije sa prebivalištem na Kosovu suočavaju u pogledu svakodnevnog života. Ne samo da ovakva situacija ugrožava slobodu kretanja, već utiče na process integracije nevećinskih zajednica – predviđen najvišim pravnim aktom Kosova, ustavom i podstican u dijalogu kojim posreduje EU.

Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu

Postoji mnogo istraživanja i radova u ispitivanju uzroka prva dva sukoba. Ipak, nije se puno napora uložilo u identifikovanje predrasuda i pogrešnih shvatanja koja opterećuju etničke odnose na Kosovu, a posebno ne u angažovanje u javnom dijalogu usmerenom na njihovu dekonstrukciju. Studija predstavljena u ovom radu teži upravo ka tome – da označi preovlađujuće etničke stereotipe i pokrene otvoreni dijalog koji vodi ka njihovom razumevanju i odbijanju u stvaranju etničkih percepcija.